เมนู
2019
2017
2017
2017
2016
2015
2013

บริษัท บีบี เทคโนโลยี จํากัด (BBTEC) รับรางวัล "2019 Asia-Pacific Telecoms Digital Services Platform Growth Excellence Leadership Award"  ที่ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งจัดขึ้นโดย Frost & Sullivan องค์กร ให้คําปรึกษาและวิจัยระดับโลก ด้วยจุดเด่นด้าน Innovation และ Solutions ของ “MaxiTask” Software Platform as a Service (SPaaS) จาก BBTEC มีความสามารถในการแข่งขันเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ ให้พร้อม รับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลเป็นการนํา Digitalized Technology เข้ามาใช้ทําให้เติมเต็มความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบวงจร

Frost & Sullivan ประกาศยกย่อง BBTEC จากโซลูชั่นนวัตกรรม “MaxiTask”

ส่งมอบบริการคุณภาพสูง เพื่อสร้างประสบการณ์การใช้งานและ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงานให้แก่ลูกค้าได้อย่างดียิ่ง ขึ้นมีความโดดเด่นแตกต่างจากผู้ให้บริการรายอื่น ซึ่งบริษัทเล็งเห็นโอกาสใหม่ๆในการดําเนินธุรกิจ เช่น การให้บริการเช่าโครงสร้าง พื้นฐาน และมุ่งขยายสู่อุตสาหกรรมอื่นๆ นอกเหนือจากอุตสาหกรรม โทรคมนาคมสื่อสาร เช่น พลังงาน การขนส่ง เพื่อสร้างการเติบโต ในระยะยาวอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ บริการดังกล่าวมาพร้อมกับ เทคโนโลยีล่าสุด 5G, IoT, Data Analytic, และ Cloud Computing

ช่วยให้ BBTEC สร้างการเติบโตให้กับธุรกิจได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ทั้งนี้ รางวัล Frost &Sullivan's  2019 Asia-Pacific Telecoms Digital Services Platform Growth Excellence Leadership Award  ยกย่อง  BBTEC  ในฐานะผู้ให้บริการที่เป็นเลิศด้านการตอบสนองความ ต้องการของผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมในเอเชียแปซิฟิค

รางวัล Thailand ICT Excellence Awards 2017 เป็นรางวัลแห่งความเป็นเลิศทางด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ไทยในการพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อช่วยยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์กรในประเทศไทย รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและการใช้ซอฟต์แวร์ไทยในการบริหารจัดการภายในองค์กรต่างๆให้มากยิ่งขึ้น โดยผู้บริหารและองค์กรต่างๆ ที่ได้รับรางวัลนั้นผ่านการคัดสรรโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรชั้นนำระดับประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อสาธารณะชนทั่วไป แบ่งประเภทโครงการออกเป็น 5 ประเภทด้วยกัน ดังนี้

  1. โครงการพัฒนากระบวนการหลักภายใน (Core Process Improvement Projects)
  2. โครงการจัดการความรู้ (Knowledge Management Projects)
  3. โครงการนวัตกรรม (Innovation Projects)
  4. โครงการเพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน (Business Sustainability Projects)
  5. โครงการขับเคลื่อนธุรกิจ (Business Enabler Projects)

 

ซึ่งบริษัทได้รับรางวัล Thailand ICT Excellence Award 2017 ดีเลิศ ในประเภท Core Process Improvement จากโครงการพัฒนาระบบงานบีบีสมาร์ท เพื่อสนับสนุนงานซ่อมบำรุงโครงข่ายสื่อสาร
 

Thailand ICT Excellence Award 2016 รางวัลชมเชย ในประเภท Core Process Improvement จากโครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการหาตำแหน่งติดตั้งเสาโทรคมนาคม (Site Acquisition Support System)

Thailand ICT Excellence Award 2015 ดีเลิศ ในประเภท Core Process Improvement  จากโครงการ Map Fiber

กลับไปด้านบน